Πληροφορίες για τις εγγραφές Νηπίων & τα δικαιολογητικά

 Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Ν. Σμύρνης για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλονται από 20-5-2013 έως 20-6-2013 στο γραφείο της Δ/νσης του Ν.Π. Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 4ος όροφος από τις 9.00π.μ. έως 1.30 μμ. καθημερινά.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 2132025921-16 και φαξ 210-9358271.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάσταση.

2.    Ιατρική βεβαίωση για την σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης, όπως ορίζεται από τις απόψεις της παιδιατρικής.

3.    Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντιγράφου που κατατίθεται και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί.

4.    Βεβαίωση εργασίας του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δυο (2) γονέων, βεβαίωση ενσήμων από τον ασφαλιστικό φορέα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό  τομέα ή βεβαίωση μη οριστικοποιημένων ενσήμων για τους νεοπροσλαμβανόμενους, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την εργασία των γονέων.

5.    Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός    ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο)

6.    Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού, στην οποία θα γράφονται και οι αλλαγές που πιθανόν να προέκυψαν στο τρέχον έτος (πχ ανεργία, γέννηση και άλλου παιδιού, αναπηρία, πολυτεκνία κλπ)

 

 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

1.         Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και άνω:

·  Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό    αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.

2.         Διαζευγμένοι γονείς:

· Προσκομίζεται διαζευκτήριο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας.

3.         Και οι δυο γονείς φοιτητές:

· Προσκομίζεται βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής που φοιτούν.

4.         Γονέας στρατιώτης:

·      Προσκομίζεται βεβαίωση από το στρατολογικό γραφείο.

5.         Αλλοδαποί γονείς:

·       Προσκομίζεται άδεια παραμονής (έστω και προγενέστερη, με βεβαίωση ανανέωσης από τον οικείο Δήμο .

6.         Πολύτεκνες οικογένειες με ενήλικα παιδιά που φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή:

·       Βεβαίωση σχολής για την φοίτηση των παιδιών.

7.         Μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης :

·       Βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

8.         Για την απόδειξη λήψης Δανείου αγοράς α΄ κατοικίας απαιτείται:

·       Βεβαίωση από την Τράπεζα που να το αποδεικνύει.

9.         Κάθε άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει, στο μέτρο του εφικτού, ειδικά –κοινωνικά προβλήματα.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκτός αν έχουν προκύψει αλλαγές).

 

 


Υποσημείωση:     

  • Προτεραιότητα για τα νήπια θα έχουν τα παιδιά των ΔΗΜΟΤΩΝ
  • Θα τηρηθούν αυστηρά οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων (δε θα εξεταστούν οι εκπρόθεσμες)
  • Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις αν δε συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά.
  • Στους βρεφικούς σταθμούς γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ τα παιδιά των ΔΗΜΟΤΩΝ γιατί οι θέσεις είναι λίγες.

 

Φόρμα αιτήσεως για εγγραφή Νηπίων

Υπεύθυνη Δήλωση