1
Δήμος Νέας Σμύρνης
The latest news from the Joomla! Team

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤοΠΦΥ (Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας)

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 


 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

Στη Νέα Σμύρνη, σήμερα Δευτέρα 26/3/2018 και ώρα 14:00, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, στον 4ο όροφο (Ελ. Βενιζέλου 14) πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση των κάτωθι υποψηφίων, στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο Δήμο Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4691/τ.Β΄/2017 ΦΕΚ, την υπ’ αριθμ. 4775/20-2-2018 Πρόσκληση του Δήμου Νέας Σμύρνης και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 75668/21-3-2018 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 
Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο Δήμο Νέας Σμύρνης

 

Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 26-3-2018 και ώρα 14:00, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, στον 4ο όροφο (Ελ. Βενιζέλου 14) θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο Δήμο Νέας Σμύρνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018

 

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχων (με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για δημόσιες συμβάσεις Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα πρόσκληση, σχετική αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτονται), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εν ισχύ εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. ή εγγραφή στα πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου.

 Η αίτηση με τα συνημμένα θα κατατίθεται αυτοπροσώπως στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Νέας Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 14, Τ.Κ. 171 21, Νέα Σμύρνη) ή θα αποστέλλεται είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

 

 
«  Έναρξη Προηγούμενο 12345678910 Επόμενο  Τέλος  »

Σελίδα 1 από 17
<< Πίσω
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ